Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Έγκριση Μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών του Έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου»
Έγκριση Μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών του Έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου» PDF Εκτύπωση

Στους Αγίους Δέκα σήμερα την 24η του μήνα Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της αριθ. 7100/19-05-2023 πρόσκλησης του προέδρου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Κοκολάκης Ελευθέριος
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Σηφάκης Στυλιανός
 4. Φωτάκης Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Κουμιανάκης Γεώργιος
 2. Σχοιναράκης Νικόλαος
 3. Ξυλούρης Σταύρος

Επίσης στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της επιτροπής η Δραϊνάκη Άννα, υπάλληλος του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον και τη συζήτηση τεσσάρων (4) εκτάκτων θεμάτων που προέκυψαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος θέτει υπόψη των μελών:

Με την αριθμό 44/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεύχη δημοπράτησης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του
άρθρου 108 του Ν.4782/09-03-2021 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου» προϋπολογισμού 61.494,89 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( Απόφαση με αρ.πρωτ.4122.77-40/3976) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (AΛΕ 2420289001)
 • Η επιτροπή διαγωνισμού με το πρακτικό Ι αποσφράγισης των προσφορών του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου» εισηγήθηκε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου, λόγω του ότι στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ και στον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 196510, δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά.

Με την αριθμό 62/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού το πρακτικό ΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών όπως παρακάτω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΛΑΒΡΥΣ ΤΗΣ ΤΚ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Προϋπολογισμού: 61.494,89 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 196510

Στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας, στις 16 - 05 - 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:
 1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ,ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος επιτροπής, ως Πρόεδρος
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος επιτροπής, ως Μέλος
 3. ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ, τακτικό μέλος επιτροπής ως Μέλος
ως ορισμένη επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αρ. 44/2023 (ΑΔΑ: 6Η0ΞΩ9Η- Η0Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4782/09-03-2021, συνεδριάσαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας, προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση - αξιολόγηση των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την υπ. αριθμό 62/2023 και με ΑΔΑ:ΨΞΕ9Ω9Η-Κ8Ρ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Γόρτυνας η οποία αφορά στην Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τη με αρ. πρωτ.3369/10-03-2023, με ΑΔΑΜ: 23PROC012269106 2023-03-10 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 196510 Διακήρυξη του έργου, την υπ . αριθμό 62 / 2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τα σχετικά με την παρούσα διαδικασία έγγραφα του Δήμου Γόρτυνας.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ και στον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 196510, δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά.

Ολοκληρώνοντας το παρόν πρακτικό, η επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως και το άρθρο 18 της διακήρυξης «.......ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.......»

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

 • Τη λήψη σχετικής απόφασης για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου.
 • Να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών - Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) - Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών (α΄) - Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και Χρηστών για το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (PW Help Desk) Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και Οικονομικών Φορέων - eMail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , να ανοίξει στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 196510 του έργου του Δ. Γόρτυνας με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΛΑΒΡΥΣ ΤΗΣ ΤΚ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ» για την υποβολή προσφορών μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή.
 • Να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου

Η επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το παρόν σε έντυπη μορφή καθώς και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του υποσυστήματος, προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Άγιοι Δέκα: 16-05-2023

 

Η Επιτροπή
 1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ, ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πρόεδρος
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Μέλος
 3. ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ.3369/10- 03-2023 διακήρυξη του έργου και το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΛΑΒΡΥΣ ΤΗΣ ΤΚ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στις 07-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και της αντίστοιχης καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης στις 14-06-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους τυχόν προσφέροντες , μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμο, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αριθμό 79/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Κοκολάκης Ελευθέριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσικνάκης Κωνσταντίνος
Σηφάκης Στυλιανός
Φωτάκης Γεώργιος

 

Σχετική Ανάρτηση

Ανάρτηση

Σχετικά αρχεία

Αριθμός Πρακτικού 7ο/2023 - Αρχείο Pdf (686 KB)
Αριθμός Πρακτικού 9ο/2023 - Αρχείο Pdf ( 448 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA