Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Ανάθεσης για την Εκτέλεση του Έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Είσοδο του Οικισμού Νυβρίτου»
Πρόσκληση Ανάθεσης για την Εκτέλεση του Έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Είσοδο του Οικισμού Νυβρίτου» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Είσοδο του Οικισμού Νυβρίτου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του έργου προέρχεται από ΕΣΟΔΑ του Δ. Γόρτυνας. Η δαπάνη του έργου προέρχεται από ΕΣΟΔΑ του Δ. Γόρτυνας.

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης, και σύμφωνα με τα τεύχη του έργου (Τεχνική Έκθεση, Ε.Σ.Υ., Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, κλπ.).

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθμό 447/3306/06.12.2023, με πρωτόκολλο 19387/07.12.2023, ΑΔΑΜ: 23REQ014009558 2023-12-20 και ΑΔΑ:ΨΩ3ΩΩ9Η-Ζ2Ε απόφαση Πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμό 20227/20.12.2023 βεβαίωση του Π.Ο.Υ., η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Γόρτυνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δ. Γόρτυνας, μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι δεν έχετε συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με το Δ. Γόρτυνας, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τέσσερις (4) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα

  • Εγγραφή Οικονομικού φορέα στο Επιμελητήριο
  • Βεβαίωση MΕΕΠ σε ισχύ

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δ. Γόρτυνας και του Τ.Ε.Ε.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (208 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA