Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2024, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων και υποβολή εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 2. Κατάρτιση σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 4. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Οικισμού Γεννας Τ.Κ. Δουλιου του Δ. Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος Δομικού Πλέγματος και Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 281.779,15€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε.
 5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» προϋπολογισμού ποσού 249.946,80€, προερχόμενο από έσοδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (377 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA