Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020»
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020» PDF Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ (ΝΕΑ)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-7-2021).
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6488/17-11-2016 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΤ-15, A/A OΠΣ: 1890), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δράση 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ (ΝΕΑ)», όπως ισχύει.
 8. Την υπ’ αριθμ. 183/2-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας, με θέμα 5ο: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση του προγράμματος “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων” Δήμου Γόρτυνας».
 9. Την υπ’ αριθμ. 4354/18-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με θέμα: «2η τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας” με Κωδικό ΟΠΣ 5003742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020’’».
 10. Το από 25-9-2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003742.
 11. Την υπ’ αριθμ. 16875/2-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) “Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας” της Πράξης “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003742».
 12. Την υπ’ αριθμ. 272/17-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας, με θέμα 1ο: «Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση του προγράμματος “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων” Δήμου Γόρτυνας».
 13. Την υπ’ αριθμ. 176/7-1-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, με θέμα 17ο: «Έγκριση πρόσληψης ενός ΔΕ Οδηγού Λεωφορείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας λόγω συνταξιοδότησης του προηγούμενου υπαλλήλου».
 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας (ΦΕΚ 1676/Β΄/28-7-2011), όπως ισχύει.
 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16963/27-10-2021 βεβαίωσητης Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Γόρτυνας, που εδρεύει στον Πανασό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

01 - Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (313 KB)
02 - Έντυπο - Αρχείο (138 KB)
03 - Παράρτημα Ανακοινώσεων - Αρχείο pdf (619 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA