Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»
Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα» PDF Εκτύπωση

 1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο οποίος εδρεύει στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης – Οδός: Αντονίνο Ντι Βίτα 1 – Τ.Κ. 70012 – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. – Τηλ/Φαξ: 2892340300 / 2892031491 – Κωδ. NUTS: EL431 Ηράκλειο, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα», με εκτιμώμενη συνολική αξία 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
 3. α) ομάδα " ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ " με προϋπολογισμό 13.813,64 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  β) ομάδα "ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ " με προϋπολογισμό 34.543,18 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  γ) ομάδα " ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ " με προϋπολογισμό 7.599,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
  δ) ομάδα " ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ " με προϋπολογισμό 14.840,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  ε) ομάδα " ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ " με προϋπολογισμό 13.471,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
  στ) ομάδα " ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ " με προϋπολογισμό 10.661,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  ζ) ομάδα " ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ " με προϋπολογισμό 17.071,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.gortyna.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 4-9-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 11-9-2020 Πληροφορίες Τζανάκης Μιχαήλ,  τηλ.: 2892 340341.
 5. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
 6. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 7. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45212322-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για θέατρα)]
 8. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το “επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών”.
 13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
 14. α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 15. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 16. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 17. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 18. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 & 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 19. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με 68.820,00 € για το 2020 και Έσοδα (με πολυετή δαπάνη ) με 70.180,00 € για το 2021.
 20. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 21. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.241,93 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
 22. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 23. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 24. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 234/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας με ΑΔΑ:ΨΤΛΓΩ9Η-ΟΞΤ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας.
 25. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
 26. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά Αρχεία

01.Προκύρηξη - Αρχείο pdf (150 KB)
02.Διακύρηξη- Αρχείο pdf ( 541 KB)
03.Τιμολόγιο Μελέτης- Αρχείο pdf ( 452 KB)
04.ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (300 KB)
05.Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (78 KB)
06.ΕΣΥ - Αρχείο pdf (388 KB)
07.Προμέτρηση - Αρχείο pdf (158 KB)
08.Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (162 KB)
09.Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (72 KB)
10.Οικονομική προσφορά Έργου αρ.110620 - Αρχείο pdf (47 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA