Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου»
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου» PDF Εκτύπωση

Είδος διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ».

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΗΜΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ».

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 

  • 45232421-9: Εργασίες Επεξεργασίας Λυμάτων

 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο:  18/12/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site Δήμου: 18/12/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 – 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (Λήξη Προσφορών).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των φακέλων ¨Δικαιολογητικά συμμέτοχής - Τεχνική Προσφορά¨ θα γίνει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (11/01/2021 ) μετά τη λήξη του διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του φακέλου ¨Οικονομική Προσφορά ¨ θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Αρχείο pdf ( 770 KB)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Αρχείο pdf ( 1.81 ΜB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf ( 299 KB)
Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf ( 190 KB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf ( 112 KB)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf ( 104 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf ( 422 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA