Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία Επισκευής – Επαναλειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γέργερης»
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία Επισκευής – Επαναλειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γέργερης» PDF Εκτύπωση
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία Επισκευής – Επαναλειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γέργερης» με Συνολικό Προϋπολογισμό Πενήντα Εννιά χιλιάδες Εννιακόσια ευρώ (59.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Είδος διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΓΕΡΗΣ».

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΓΕΡΗΣ».

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες. Εκ των οποίων οι πρώτοι τρεις μήνες αφορούν στην εγκατάσταση των προς προμήθεια ειδών και οι τρεις τελευταίοι, στις εργασίες συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

Τα προς προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 42996000-4: Μηχανήματα Επεξεργασίας Λυμάτων
  • 45232421-9: Εργασίες Επεξεργασίας Λυμάτων

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Πενήντα Εννιά χιλιάδες Εννιακόσια ευρώ (59.900,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 18/12/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site Δήμου: 18/12/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 12/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 - 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (Λήξη Προσφορών).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των φακέλων ¨Δικαιολογητικά συμμέτοχής - Τεχνική Προσφορά¨ θα γίνει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (12/01/2021) μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του φακέλου ¨Οικονομική Προσφορά ¨ θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.

 

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ - Αρχείο pdf (937 KB)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ - Αρχείο pdf (977 KB)
Παράρτημα Ι - Διακήρυξη Δήμου Γόρτυνας με τροποποίηση του άρθρου 2.2.3 - Αρχείο pdf (1.3 MB)
Παράρτημα II - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (692 KB)
Παράρτημα III - Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (188 KB)
Παράρτημα IV - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (190 KB)
Παράρτημα V - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf (178 KB)
Παράρτημα VΙ - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (177 KB)
Παράρτημα VII - ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (232 KB)
Παράρτημα VII - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (455 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA