Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια Τεσσάρων Καινούριων Μηχανημάτων Έργου Τύπου "Φορτωτής – Εκσκαφέας"
Προμήθεια Τεσσάρων Καινούριων Μηχανημάτων Έργου Τύπου "Φορτωτής – Εκσκαφέας" PDF Εκτύπωση

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

 

«Προμήθεια τεσσάρων(4) καινούριων μηχανημάτων έργου, τύπου "φορτωτής – εκσκαφέας"»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της μελέτης.

 

 • Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1

Τηλ. επικοινωνίας : 28923-40321, Φαξ. : 2892031491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : gortyna@0440.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση διαδικτύου http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γ. Λαζανάκη

Κωδικός CPV: 43200000-5

Είδος σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί: με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι: «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων μηχανημάτων έργου, τύπου "φορτωτής – εκσκαφέας "».

 

 • Στόχος του συστήματος είναι:

 

Η παρούσα Μελέτη αφορά την προμήθεια μηχανημάτων έργου, συνοδευόμενα από τα παρελκόμενα που λεπτομερώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης για την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης διαφόρων εργασιών από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Το υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές για το σκοπό και την εργασία που προορίζονται

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Γόρτυνας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 344.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ 30292/19-4-2019 έγγραφο του υπουργείου. Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 ποσό 172.400,00€ σε βάρος του Κ.Α.64.7135.0002 και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 στον Κ.Α 64.7135.0002 ποσό 172.400,00€

 

 • Εκτιμώμενη συνολική αξία: ανέρχεται στο ποσό των 344.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 278.064,52 € ΦΠΑ : 66.735,48 €).
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 • Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της.
 • Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.gortyna.gov.gr
 • Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα σύνταξης: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 4-2-2021 και ώρα 15:00:00 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Ορίζεται η 10-2-2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00:00
 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών. (5.561,29 €).
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 

 • Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

Σχετικά αρχεία

01 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 2,5 ΜB)
02 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf 115 ΚB)
03 - Περιληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf ( 930 KB)
04 - Μελέτη - Αρχείο pdf ( 1,05 ΜB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA