Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Υπηρεσίας «Συντήρηση Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων 2020»
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Υπηρεσίας «Συντήρηση Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων 2020» PDF Εκτύπωση

  1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την υπηρεσία Συντήρηση Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων 2020 με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 65.000,00 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ) και προέρχεται από Εσοδα
  3. Διατιθέμενη πίστωση 2020: 65.000,00 ΕΥΡΩ.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέχρι τις 04-02-2021 το έντυπο της οικονομικής προφοράς σφραγισμένο που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα γραφεία της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, οδός Άγιοι Δέκα, πληροφορίες Χουστουλακης Γεώργιος τηλ 2892340304. Σε περίπτωση που δεν θα το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τευχη μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθουν στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr σε ηλεκτρονική μορφή. Η Δημοπρασία θα γίνει την 09-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας από αρμόδια Επιτροπή.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  6. Η εγγυήση συμμετοχής καθορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ φ.π.α που για το σύνολο της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.049,00 €.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την παροχή της υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2020» και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.
  7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή στο Δήμο Γόρτυνας.

Ο Δήμαρχος


Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf ( 280 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 785 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf ( 526 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf ( 543 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA