Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Βαγιωνιάς Δ.Ε Γόρτυνας"
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Βαγιωνιάς Δ.Ε Γόρτυνας" PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Βαγιωνιάς Δ.Ε Γόρτυνας", με προϋπολογισμό 54.342,07 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία γεωτρήσεων με προϋπολογισμό 43.824,25 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 23-07-2021, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

Οδός Άγιοι Δέκα,

Πληροφορίες: Χουστουλάκης Γεώργιος

Τηλ.: 2892 340300.

Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €.

Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (342 KB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1 MB)
03 - Τεχνική έκθεση Αρχείο pdf (392 KB)
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αρχείο pdf (745 KB)
05 - Προϋπολογισμός Αρχείο pdf ( 505 KB)
06 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Αρχείο word (188 KB)
07 - Τιμολόγιο Άρθρα - Αρχείο pdf (145 KB)
08 - Τιμολόγιο Μελέτης, Γενικοί Όροι - Αρχείο pdf (379 KB)
09 - Προμέτρηση - Αρχείο pdf (432 KB)
10 - Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (132 KB)


 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA