Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περιληπτικη Διακηρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Χρωμάτων Επίχρισης, Ειδών Κιγκαλερίας της Δημοτικής Ενότητας κοφινά του Δήμου Γόρτυνας
Περιληπτικη Διακηρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Χρωμάτων Επίχρισης, Ειδών Κιγκαλερίας της Δημοτικής Ενότητας κοφινά του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια Χρωμάτων Επίχρισης, Ειδών Κιγκαλερίας της Δημοτικής Ενότητας κοφινά του Δήμου Γόρτυνας" με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 74.400,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%) και προέρχεται από Έσοδα.

3. Διατιθέμενη πίστωση 2021: 74.400,00 ΕΥΡΩ.

4. Η Δημοπρασία θα γίνει την 27 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης στις 10:00, στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας, (Άγιοι Δέκα, Αντονίνο Ντι Βίτα 1), από αρμόδια Επιτροπή.

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

6. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00) ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Χρωμάτων Επίχρισης, Ειδών Κιγκαλερίας της Δημοτικής Ενότητας κοφινά του Δήμου Γόρτυνας" και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.

7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτότυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

8. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παρέχεται σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας στη κ. Μακρή Ελένη, στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο τηλ. 28923 40301.

Ο Δήμαρχος

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία
Περιλιπτική Διακήρυξη - αρχείο pdf (466 KB)
Διακήρυξη - αρχείο pdf (760 KB)
Τεχνική Έκθεση - αρχείο pdf (1.27 MB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA