Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης «Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας»
Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης «Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας» PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προσκαλεί και  κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια – Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας» εκτιμώμενης αξίας 79.980,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

β) τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

γ) Την με αριθμό 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ : 9ΩΒΑΩ9Η-ΞΓΘ) σχετική με:

 

  • την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ  του Ν.4412/16
  • Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
  • Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
  • ορίζει το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

δ) τους όρους της παρούσας


Σχετικά αρχεία

01 - Πρόσκληση- Αρχείο pdf ( 845 KB)
02 - Τεύχη Δημοπράτησης - Αρχείο pdf (558 ΚB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA