Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Κ. Ασημιού Δε Κόφινα»,
Προκήρυξη «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Κ. Ασημιού Δε Κόφινα», PDF Εκτύπωση

 

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Κ. Ασημιού Δε Κόφινα», προϋπολογισμού 142.159,80 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους τις οικείας Διακήρυξης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1

Κωδ. NUTS : EL431

Τηλ. επικοινωνίας : 2892-340317, Φαξ. : 2892-031491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κωδικός CPV : 37535200-9, 34928400-2, 37415000-0

Είδος Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Αντικείμενο Σύμβασης:

Η παρούσα μελέτη αφορά την δημιουργία μίας νέας παιδικής χαράς και ενός χώρου άθλησης με όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, στην κοινότητα Ασημιού του Δήμου Γόρτυνας. Περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου, αστικού εξοπλισμού, καθώς και σε όσες λοιπές εργασίες απαιτηθούν για την δημιουργία μίας παιδικής χαράς – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία - και χώρου άθλησης, στην κοινότητα Ασημιού του Δήμου Γόρτυνας, εντός κοινόχρηστου χώρου που ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Εκτός από τον προς προμήθεια εξοπλισμό, στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται επίσης οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, κατασκευή διαδρόμου, φυτεύσεις, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες, που θα απαιτηθούν, ώστε να ολοκληρωθεί ο χώρος και να είναι πλήρως κατάλληλος προς χρήση. Παράλληλα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου έργου αστικής ανάπλασης, που θα υλοποιηθεί στον εν λόγω χώρο, σε επόμενη φάση. Ο χώρος στην υφιστάμενη κατάστασή του είναι μη διαμορφωμένος και ελεύθερος από δόμηση και ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου βάσει των τίτλων κυριότητας και του σχετικού τοπογραφικού σχεδίου.

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 114.645,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 142.159,80) ΦΠΑ € 27.514,80

4. Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 30/11/2021 και ώρα 15:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

6. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης : Ορίζεται η 07/12/2021, ώρα 12:00.

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των 4.278,84 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο
02 - Διακήρυξη - Αρχείο
03 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο
05 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ( ΕΕΕΣ) - Αρχείο
06 - Ανάλυση Κοστολόγιο Εργασιών - Αρχείο
07 - Προϋπολογισμός  - Αρχείο
08 - Διευκρινίσεις- Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA