Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων»
Προμήθεια «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων» προϋπολογισμού 121.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους τις  οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας -τιμής.

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις :

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1

Κωδ. NUTS : EL431

Τηλ. επικοινωνίας : 2892-340317, Φαξ. : 2892-031491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κωδικός CPV : 34113000-2 (Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς), 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός)

Είδος Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Αντικείμενο Σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων» για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν είκοσι μία  χιλιάδες διακόσια ευρώ (121.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμή - ποιότητας

 

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 121.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 97.741,92  € ΦΠΑ : 23.458,06 €).

4. Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

 

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 30-11-2021 και ώρα 15:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

6. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης : Ορίζεται η  07-12-2021, ώρα 11:00

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:

table.jpg

 

 

 

 

 

 

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο
02 - Διακήρυξη - Αρχείο
03 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
04 - Τεχνική Έκθεση- Αρχείο
05 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ( ΕΕΕΣ) - Αρχείο
06 - Προϋπολογισμός  - Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA