Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας»
Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προσκαλεί και κηρύσσει την εφαρμογή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με:

 

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
  • το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) και 32Α του Ν.4412/2016
  • Την με αριθμό 300/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ : 9Σ2ΔΩ9Η-Ψ1Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) σχετική με:,
Α. Την έγκριση της με αριθμό 120/2020 μελέτης
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με τον Ν.4782/2021 σήμερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Γ. τη Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και τους όρους αυτής για την
επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου και η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Δ. τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 221του Ν.4412/16 τριμελή επιτροπή ως γνωμοδοτικό όργανο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  τους όρους της αναρτημένης πρόσκλησης.

 

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 663.000,00 Ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)


Σχετικά αρχεία

01 - Πρόσκληση - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Προμέτρηση - Αρχείο
04 - Τιμολόγιο  - Αρχείο
05 - Προϋπολογισμός - Αρχείο
06 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA