Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του Έργου: «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας – Λουτρά Δήμου Γόρτυνας (Κωδ. ΟΠΣ 5063728)»
Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του Έργου: «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας – Λουτρά Δήμου Γόρτυνας (Κωδ. ΟΠΣ 5063728)» PDF Εκτύπωση

 

 

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου ο οποίος εδρεύει στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης - Οδός: Αντονίνο Ντι Βίτα 1 - Τ.Κ 70012 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - Τηλ/FAX: 2892340300/2892031491 - Κωδ. NUTS: EL431 Ηράκλειο, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 264/23/02.2022 προέγκριση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως ενδιάμεσος Φορέας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού: Λέντας - Λουτρά Δήμου Γόρτυνας», διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οινομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 08/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των 474.091,90 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 587.873,96 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021, στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

Άγιοι Δέκα: 14/04/2022

Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

01 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (391 KB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (943 MB)
03 - Τεχνική Περιγραφή Αρχείο pdf (692 KB)
04 - ΕΕΕΣ Αρχείο pdf (110 KB)
05 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Αρχείο pdf (92 KB)
06 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (855 KB)
07 - Μικοτομή I - Αρχείο pdf (1.54 MB)
08 - Μικοτομή II - Αρχείο pdf (1.28 MB)
09 -Οριζοντιογραφία I - Αρχείο pdf (1.51 MB)
10 - Οριζοντιογραφία II - Αρχείο pdf (1.05 MB)
11 - Προμετρήσεις - Αρχείο pdf (278 KB)
12 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (261 MB)
13 - Τεύχος Στατιστικής Μελέτης Αρχείο pdf (406 KB)
14 - Τιμολόγιο Αρχείο pdf (819 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA