Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με Τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου - Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης»
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με Τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου - Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης» PDF Εκτύπωση

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με Τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου - Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης».
(Αφορά την 52/2022 Μελέτη)
Εκτιμώμενης αξίας (60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) τελικού συνόλου με ΦΠΑ 24% : 74.400,00€.
 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γόρτυνας , Διεύθυνση: Αντονίνο ντι βίτα , Τ.Κ.: 70012 , Κωδικός NUTS: EL431, Τηλέφωνο: 2892340300 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 2. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ, τηλ.:2892340351
 3. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.gortyna.gov.gr
 4. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 5. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός.
 6. Κωδικός CPV: 45232421-9
 7. Τίτλος : «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου - Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης».
 8. Προϋπολογισμός : καθαρό ποσό 60.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24% ποσού 14.400,00€) 74.400,00€.
 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
 11. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης.
 12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 € για το σύνολο του διαγωνισμού.
 13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Γόρτυνας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).
 14. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 52/2022 μελέτη του Δήμου Γόρτυνας.
 15. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
 16. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/03/2023. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00:00 μμ.
 17. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ( 12 ) δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 18. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ορίζεται η 13 / 03 / 2023, και ώρα 11:30:00π.μ.
  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας
 19. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης.
 20. Δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184851.
 21. Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από έσοδα.

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο Pdf (162 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA