Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Μέρους Ακινήτου στη Θέση «Χαλέπα» Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Μέρους Ακινήτου στη Θέση «Χαλέπα» Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

το Ν.3852/2010

2. το άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18

3. την αριθ.117/2023 (ΑΔΑ:ΨΤ59Ω9Η-ΔΨΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορισμού μελών διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2023

4. την αριθ.6/2023 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας με την οποία συμφωνεί στην εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου

5. την αριθ.3/2023 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΘΩ9Η-ΟΣΣ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση του ακινήτου

6. την αριθ. 149/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΧΩ9Η-ΒΔΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου

7. την αριθ. πρωτ. 16490/17-10-2023 έκθεση εκτίμησης μηνιαίου μισθώματος του δημοτικού ακινήτου

8. την αριθ.164/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Περιγραφή του προς εκμίσθωση ακινήτου

Κτίσμα 600 τετραγωνικών μέτρων, βοηθητικός χώρος (υπόστεγο) 122,75 τετραγωνικών μέτρων και βιολογικός 78,48 τετραγωνικών μέτρων που λειτουργούσε όταν τα σφαγεία ήταν ενεργά, που βρίσκονται στο δημοτικό ακίνητο στην θέση Χαλέπα της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας,

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-11-2023, ημέρα Δευτέρα από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €) μηνιαίως.

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Γόρτυνας και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου , καθώς και του εγγυητή του

β. δημοτική ενημερότητα (βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία) καθώς και του εγγυητή του
γ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως στο άρθρο 11 της παρούσας
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των παρόντων όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και του εγγυητή του
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει επιθεωρήσει το χώρο , έχει λάβει γνώση του ακινήτου και της κατάστασης αυτού και ότι εξέτασε το μίσθιο ακίνητο και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και εντελώς κατάλληλο και άρτιο για την χρήση που το προορίζει.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

9) Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) έτη και με τη δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό έως το τέλος της σύμβασης.

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το μίσθωμα εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε μήνα στο ταμείο του Δήμου, υποχρεωτικά και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα.

11) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για όλόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, ήτοι (1.100,00 Χ 12 Χ 10% = 1.320,00) ευρώ.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως θέλει ο μισθωτής εκτός από χρήση σφαγείου. Διαφορετικά η σύμβαση λύνεται και επιστρέφει αυτοδίκαια στον Δήμο.

Οι δαπάνες συντήρησης του ακινήτου θα βαρύνουν τον μισθωτή όπως επίσης και οι δαπάνες τυχόν εξοπλισμού θα βαρύνουν το μισθωτή.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή. Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τυχόν επαγγελματικής στέγης θα εκδοθεί με τη φροντίδα του μισθωτή και ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής της για οποιοδήποτε λόγο.

Ο μισθωτής για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο μίσθιο θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κοινότητας.

Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του και την συντήρηση του.

Ο μισθωτής ευθύνεται για την καθαριότητα και την φροντίδα του χώρου που περιβάλλει το μίσθιο καθώς και τη συντήρηση του.

13) Αναμίσθωση

Η σιωπηρή αναμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως (παρ.2Γη άρθρο 3 Π.Δ. 270/81) (παρ.5 άρθρο 192 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18)

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας:

α) θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου καθώς και στο κτήριο του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας.

β) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
γ) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο - πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2892340349.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 577 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA