Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας για 3 Έτη»
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας για 3 Έτη» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για τρία (3) έτη.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης για τον νομο Ηρακλείου ενώ για τα λιπαντικά η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 05-03-2024 και ώρα 15:00:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 12-03-2024 και ώρα 11:00:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά ή προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας συμμετέχοντας όμως για όλα τα είδη σε κάθε ομάδα της σύμβασης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακόσια ενενήντα χιλίαδες και οκτακόσια ευρώ (1.390.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την προσφορά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής συνολικού ύψους 11.216,13€, εφόσον υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για τα καύσιμα η εγγυητική επιστολή θα είναι 10.967,74€ ενώ για τα λιπαντικά η εγγυητική επιστολή θα είναι 248,39€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

01 - Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (197 KB)
02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (6 MB)
03 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf (2.79 MB)
04 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (1.05 MB)
05 - Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο doc (90 KB)
06 - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς - Αρχείο doc (150 KB)
07 - Φύλλο Συμμόρφωσης - Αρχείο doc (54 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA