Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
  3. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
  4. το άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').
  5. το Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
  6. Την υπ' αρ. 102/2022 (ΑΔΑ: 61ΝΕΩ9Η-Ν47) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση του ακινήτου.
  7. την αριθμό 6/2022 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Ασημίου στην οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της εκμίσθωσης του ακινήτου.
  8. Την με αρ. πρωτ. 2421/16-2-2024 Έκθεση Εκτίμησης του κατώτερου ορίου μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου.
  9. την αριθμό 55/2024 (ΑΔΑ: 6Ξ74Ω9Η-Η6Υ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.145,23 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στην θέση Μαζάς εκτός οικισμού της Κοινότητας Ασημίου και προέρχεται από συνένωση επιμέρους ακινήτων και συγκεκριμένα:

1) Ακίνητο με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ 170250102143 εμβαδού 2.408,97τμ. 2) ακίνητο με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ 170250102141 εμβαδού 988,12τμ 3) ακίνητο με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ 170250102142 εμβαδού 1021τμ και 4) ακίνητο με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ 170250102039 εμβαδού 740,15τμ. Τα ως άνω ακίνητα αποτελούν μια ευρύτερη έκταση συνολικού εμβαδού 5.145,23 κατά νεώτερη καταμέτρηση, εντός της οποίας έχει ανεγερθεί συγκρότημα μονάδος σφαγείων συνολικού εμβαδού 714,49 τ.μ. σύμφωνα με τη με αριθμ. 31/2001 οικοδομική άδεια της πολεοδομίας Μοιρών και την με αριθμ. 2444/2002 απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας και περιλαμβάνει πλήρη σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό που προέρχεται από την ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με τα προσαρτήματα και τα μηχανήματά τους και αποτελείται από:

Στον χώρο σφαγής χοίρων: Ένα καζάνι αναισθησίας χοίρων, ένα αναβατόριο (μοτέρ), ένα καζάνι μεγάλο και ένα καζάνι μικρό για μάδημα χοίρων, ένα αναβατόριο μετά γδάρσιμο (μοτέρ) και μια κορδέλα κοπής.

Στον χώρο σφαγής αρνιών: Ένα αναβατόριο αρνιών και μια κορδέλα κοπής.

Στον χώρο σφαγής βοδινών: Μια σιδηροκατασκευή για τον χώρο αναισθησίας των βοδινών, τρία αναβατόρια (μοτέρ), ένα ψαλίδι ποδιών (μοτέρ) και το αναβατόριο (σιδηροκατασκευή) για το προσωπικό, ένα αναβατόριο για την προβιά (γδάρσιμο) βοδινών, ένα μοτέρ (πιεστικό) για το αίμα στα βοδινά (στο πάτωμα) και ένα αναβατόριο για μεταφορά στο ψυγείο για τεμάχισμα.

Γενικά - αποδυτήρια: Πέντε ντουλάπες πλαστικές για το προσωπικό, εννιά νιπτήρες προσωπικού, πυροσβεστήρες και μια πυροσβεστική φωλιά, δέκα μεταλλικούς κάδους για έντερα, ένα κόκκινο μεταλλικό κάδο για πόδια, ένα καζανάκι μεταλλικό για γλυκάδια, ένα μεταλλικό κάδο με ρόδες για δέρματα, δέκα πλαστικούς κάδους για σκουπίδια, μια ζυγαριά, ένα κεντρικό πίνακα ρεύματος σε ειδικό χώρο, ένα ηλεκτρικό ακονιστήρι μαχαιριών (μοτέρ), μια ανοξείδωτη γούρνα για πλύσιμο, ένα καρότσι για κάδους, τέσσερα καρότσια για μεταφορές γενικές, γραμμές για κρέμασμα - μεταφορά ζώων, επτά καρότσια γάντζων (292-175 με αλυσίδα και διάφορα σκουριασμένα) και τέσσερις ανυψωμένες λαμαρίνες (βάσεις) για το προσωπικό να φτάνει ψηλά.

Στον Βιολογικό στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο: Έξι μεταλλικούς κάδους, μία σκάλα μεταλλική, ένα κόσκινο βιολογικό (μοτέρ), ένα αποστειρωτή, ένα καζάνι χοίρων, ένα καρότσι για ζώα, ένα μοτέρ στο σπιτάκι στο βιολογικό, ένα ηλεκτρικό πίνακα, μία κορδέλα, ένα μοτέρ αέρα και ένα μοτέρ αναβατορίου.

Στον εξωτερικό χώρο του σφαγείου: Δύο ηλιακοί θερμοσίφωνες στην ταράτσα του σφαγείου, ένα γερανάκι για το φόρτωμα των μοσχαριών (μοτέρ), μια ζυγαριά, ένα κλίβανο, δύο βυτία για πετρέλαιο (1000άρια) και ένα μοτέρ για αέρα.

Στο χώρο αποθήκης - καυστήρα και εργαλείων του σφαγείου: Ένα αποσκληρυντή νερού, μια σκάλα αλουμινίου, ένα καυστήρα πετρελαίου & πιεστικό καυστήρα, δύο μοτέρ άντλησης για τα νερά, ένα καζάνι μεγάλο και ένα μικρό για ζέσταμα νερού, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, ένα ηλεκτρικό τροχό, διάφορα εργαλεία μηχανουργείου και εργαλεία σφαγής (μαχαίρια, μπαλτάς κ.λ.π.), δύο πιστόλια για μοσχάρια, δύο λαβίδες αναισθησίας και μια μέγγενη.

Στο χώρο ψύξης του σφαγείου: Έξι μικρές και μεγάλες μονάδες ψύξης για τα ψυγεία, τρία μοτέρ (κομπρέσορς) εξωτερικά, ένα πίνακα ρεύματος για τα ψυγεία μέσα και ένα πίνακα ρεύματος για τα ψυγεία έξω.

Στο ακροκαθαριστήριο του σφαγείου: Τρεις πάγκους ανοξείδωτους, ένα καζανάκι για πλύσιμο κοιλιών, ένα καζανάκι για ζέσταμα νερού και πλύσιμο και ένα πιεστικό για κοπριές.

Άρθρο 1ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την 21η Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ΄αριθμ. 102/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας (ΑΔΑ:61ΝΕΩ9Η-Ν47).
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ΄ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, με απόφαση της επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 11η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας θα καθοριστούν από το Δημοτικό συμβούλιο (αρ. 192 παρ. 1 Ν 3463/2006).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας και ώρα 9:30 π.μ., ήτοι μία (1) ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας . Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά για όλη τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον της, στα οποία ενσωματώνει και καταχωρεί όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και την παρούσα καθώς και κάθε τι που η ίδια θεωρεί σημαντικό ή ότι εξυπηρετεί την κατοχύρωση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Η Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη δημοπρασία, εφόσον κρίνει ότι δεν πληροί τις τασσόμενες προϋποθέσεις. Η απόφαση της Επιτροπής για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ενδιαφερομένου από την δημοπρασία αναγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή του και από την Επιτροπή.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Δημοτική Επιτροπή.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης έγκρισης ή και απόρριψης των πρακτικών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 2ο: ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για σφαγεία, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για τη σφαγή ζώων, αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών, σύμφωνα με τη σχετική αδειοδότηση απαγορευμένης ρητά, με ευθύνη του μισθωτή, κάθε άλλης χρήσης.
Άρθρο 3ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια εννέα (9) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης με δικαίωμα παράτασης εφ' όσον το επιθυμούν αμφότερα τα μέρη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφού προηγηθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου.

Άρθρο 4ο: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ το μήνα (7.000,00 €/μήνα), ήτοι 84.000,00 / έτος.

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Πλειοδότης ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
Είναι περιττή και με απόφαση της Επιτροπής, δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης (πλειοδοσίας), εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, εφόσον δίνει προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει μείωση μισθώματος, εκτός και αν νομοθετική ρύθμιση το επιτρέψει. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καθοριστεί τελικά στο οριστικό ποσό που θα προκύψει από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Άρθρο 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, νόμιμο Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο που θα τον καθιστά αρμόδιο να διαπραγματευθεί. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 6ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους πιο πάνω λόγους.
Άρθρο 7ο: ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 8ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε, αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Άρθρο 9ο: ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το μίσθωμα θα πληρώνεται εξολοκλήρου, μέσα στο πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα. Θα καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου Γόρτυνας, υποχρεωτικά και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα.
Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχίζει μετά από έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δήμου, επειδή το χρονικό αυτό διάστημα ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και εργασίες, προκειμένου να πετύχει την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τη λειτουργία των Σφαγείων, επειδή έχει ανακληθεί η άδεια τους. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η καταβολή του μισθώματος για περισσότερο από δύο (2) μήνες θα γίνεται καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 10ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τον τίτλο και τον ΑΔΑ της δημοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη ολόκληρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι (7.000,00 Χ 12 Χ 10% = 8.400,00) ευρώ.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου και την αντικατάστασή της με άλλη καλής εκτέλεσης, στους δε υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως, ενεργουμένης με απόδειξη παραλαβής, της αποφάσεως της απόφασης της Διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με το Νόμο και χωρίς δικαστική παρέμβαση και η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα που επετεύχθη κατά την πρώτη δημοπρασία, ο τελευταίος πλειοδότης της πρώτης δημοπρασίας και ο εγγυητής του θα βαρύνονται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των δύο μισθωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα οριστικά.

Άρθρο 11ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο μισθωτής οφείλει να έχει το σφαγείο ανοικτό όλο το χρόνο και απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης του σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, όπως επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπομίσθωση. Κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής, οφείλει προ της συμμετοχής του στη δημοπρασία να επισκεφθεί το προς μίσθωση ακίνητο - σφαγείο και να λάβει γνώση του συνόλου της κτιριακής του κατάστασης και των εγκαταστάσεών του, ελέγχοντας πλήρως το μίσθιο και με τεχνικό της εκλογής του, μη δικαιούμενος σε καμιά περίπτωση εκ των υστέρων να επικαλεσθεί, οποιαδήποτε ύπαρξη πραγματικών ή άλλων προβλημάτων - ελαττωμάτων.
Με την έναρξη της μίσθωσης ο μισθωτής πρέπει να είναι παρών στην καταγραφή του εξοπλισμού που θα του παραδοθεί και με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει στο σύνολό του και σε άριστη κατάσταση τον υπάρχοντα εξοπλισμό που θα βρίσκεται εντός και εκτός του σφαγείου και θα καταγραφεί με αναλυτικό πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης (το οποίο θα υπογράφεται από τον μισθωτή και τον αρμόδιο του Δήμου). Ο μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβεί στις εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και στις εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να του εγκριθεί η άδεια επαναλειτουργίας των σφαγείων.

Ο μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες στην επαναλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Οι απαιτούμενες μελέτες τις οποίες οφείλει να συντάξει ο μισθωτής για να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις για τη λειτουργία των Σφαγείων είναι: • Μηχανολογική ηλεκτρολογική μελέτη (Η/Μ εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) • Μελέτη βιομηχανιών( μηχανολογικός εξοπλισμός). • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων • Χημικοτεχνική μελέτη (διάθεση και επεξεργασία λυμάτων). • Μελέτη HACCP • Άδεια λειτουργίας.

Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προπεριγραφείσες εργασίες και να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τη λειτουργία των Σφαγείων εντός διαστήματος έξι μηνών από την έναρξη της μίσθωσης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δήμου.

Η έκδοση άδειας λειτουργίας του μισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται για την έκδοση αυτής είναι αποκλειστικά ευθύνη του μισθωτή και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης αυτής ή περιορισμό εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο, και επομένως δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ή στη λύση της μίσθωσης.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής αφού προηγουμένως το εξέτασε αρμοδίως.
Σε περίπτωση καθυστέρησης λειτουργίας των σφαγείων μετά την πάροδο της ανωτέρω χρονικής περιόδου των έξι μηνών ή ενός έτους στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί παράταση, θα καταπίπτει σε βάρος του μισθωτή ποινική ρήτρα ποσού 200 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Σε κάθε περίπτωση, η μη λειτουργία των Σφαγείων μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα συνιστά λόγο καταγγελίας της μίσθωσης από την πλευρά του Δήμου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 14.
Από την έναρξη της μίσθωσης και καθ' όλη τη διάρκειά της, ο μισθωτής οφείλει και βαρύνεται με τις δαπάνες, για την υποχρεωτική λόγω χρήσης συντήρηση- αποκατάσταση του ακινήτου και του εξοπλισμού του, για την καλή λειτουργία του. Οι δαπάνες αυτές θεωρούνται ότι έγιναν και θα παραμείνουν, προς όφελος του μισθίου.
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό έναντι κάθε προσβολής ή καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ή έξωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των δημόσιων συμβάσεων που διέπουν την εν λόγω μίσθωση.
Ο μισθωτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή με οποιονδήποτε άλλον συνδέεται η λειτουργία και η χρήση του μισθίου.
Ο μισθωτής είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθή και προσήκουσα λειτουργία και χρήση του σφαγείου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών.
Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και τα τέλη λειτουργίας, καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη, κ.λ.π., θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισμού, πρέπει να αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Σφαγείων. Επίσης, οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο μισθωτής θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στον Δήμο αντίγραφο Συμβολαίου με τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο μισθωτής για οποιαδήποτε αιτιολογημένη, κατασκευή ή μετατροπή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου και πάντα σε συνεργασία με την Επιτροπή που προβλέπεται κατωτέρω στους ειδικούς όρους (άρθρο 19).
Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο (-ους) του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του και την ορθή συντήρηση του.
Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης, στην πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής του σφαγείου και την παραγωγή κρέατος και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων του σφαγείου, όπως προβλέπονται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς και διατάξεις, με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται.

Άρθρο 12ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται επί ποινής έκπτωσής του από τη μίσθωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει προσκομίζοντας νέα εγγυητική επιστολή, καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, καλής χρήσης του ακινήτου και της καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτού, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και καλείται ο δεύτερος πλειοδότης κ.λπ. Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο, με το ένα δέκατο (1/10) επί του επιτευχθέντος μισθώματος εννέα ετών.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης, θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την καλή χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μισθίου, θα πρέπει να έχει ισχύ τρεις μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει δύο τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις από το μίσθωμα, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 13ο: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο και το σύνολο του εξοπλισμού του, σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης, που τυχόν έχει προκαλέσει σε αυτά. Επίσης, υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής παρακρατεί αδικαιολόγητα τη χρήση του μισθίου, υποχρεούται να πληρώνει σαν αποζημίωση χρήσης στο Δήμο 200 € ημερησίως, μέχρις ότου αποβληθεί από το μίσθιο.

Άρθρο 14ο: ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή μισθωτή. Όλοι οι όροι της σύμβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. Η αθέτηση ή παράβαση ενός εξ αυτών, έχει ως συνέπεια την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο, την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και τη διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 15ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί επιμελεία του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Γόρτυνας, Αγίας Βαρβάρας, Ασημίου και Ρούβα, συντασσόμενου επ' αυτού αποδεικτικού παρουσία δύο μαρτύρων. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες και μια ημερήσια της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου.

Άρθρο 16ο: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 17: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2892340349.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

Άρθρο 18ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού:
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί και ειδικότερα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος εξοπλισμού.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφ' όσον είναι φυσικό πρόσωπο , καθώς και του εγγυητή.
5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση περί συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκδιδόμενη από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, όπου θα ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, τη σύμβαση μίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, καθώς και ο αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα διακήρυξη, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού.
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή.
7. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
8. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή.
9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, των φυσικών προσώπων και των διαχειριστών των προσωπικών εταιρειών και των ΕΠΕ, καθώς και των μελών του Δ.Σ. των ΑΕ, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, προ του διαγωνισμού, δίμηνο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά του στοιχεία και ο τόπος γέννησής του, με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησής του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου.
Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:
Σε περίπτωση α.ε.
(α) ΦΕΚ συστάσεως της ανώνυμης εταιρείας, πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό και φεκ δημοσίευσης του πρόσφατα κωδικοποιημένου καταστατικού.
(β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις.
(γ) Αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν ενεργεία διοικητικού συμβουλίου της και αντίγραφο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα, μετά των σχετικών δημοσιεύσεων.
Αν η προσφορά υποβάλλεται από εταιρεία άλλης νομικής μορφής από αυτή της ανωνύμου εταιρείας:
(α) Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση από την αρμόδια αρχή (ιδρυτικό έγγραφο - συστατική πράξη της εταιρείας), καθώς και φεκ σύστασης της εταιρείας, αν η δημοσίευση της πράξης αυτής στο φεκ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
(β) Αντίγραφο του πρακτικού του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που διόρισε τους εν ενεργεία νόμιμους διαχειριστές και εκπροσώπους της.
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία εταιρειών, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (φεκ α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, υπογεγραμμένη από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που απαρτίζουν την ένωση ή κοινοπραξία, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών, καθώς και αναφορά στους βασικούς όρους της λειτουργίας της.
Στη δήλωση αυτή, επίσης, θα καθορίζεται το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της ένωσης ή κοινοπραξίας, στο οποίο θα πρέπει να έχει νομότυπα παρασχεθεί εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και θα προσκομίζεται το σχετικό εξουσιοδοτικό έγγραφο.
Επιπλέον, τα ως άνω έγγραφα (υπό στοιχ. α-γ για την περίπτωση της ανωνύμου εταιρείας και α-β για την περίπτωση εταιρείας άλλης νομικής μορφής) θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Άρθρο 19ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και ενισχύει τον χαρακτήρα του μισθίου ως Σφαγείων και να εξυπηρετεί κατά το δυνατόν όλους τους παραγωγούς κτηνοτρόφους και εμπόρους κρεάτων, τηρώντας αυστηρά την σειρά προτεραιότητας.
2. Ο μισθωτής ως διαχειριστής των Σφαγείων, υποχρεούται στην πιστή τήρηση και είναι μόνος υπεύθυνος, για κάθε παράβαση των: α) Περιβαλλοντικών όρων, β) Υγειονομικών Διατάξεων, γ) Διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων (ΗΑCCΡ) και δ) Κανονισμού Λειτουργίας Σφαγείων, όπως ισχύουν ή όπως τροποποιηθούν με νεότερες εγκριτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τις οποίες ρητά πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται και να εφαρμόζει. Είναι δε υποχρεωμένος, να εφαρμόζει όλους τους όρους που επιβάλλονται και να πράττει άμεσα τα προβλεπόμενα.
Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να εφαρμόζει:
• Μέριμνα για την πλήρη απουσία (συλλογή, καθαρισμός), αχρήστων αντικειμένων και ΖΥΠ στον περιβάλλοντα χώρο του σφαγείου, καθώς κι εντός αυτού.
• Μέριμνα για τον σαφή διαχωρισμό και διατήρηση της καθαρής κι ακάθαρτης περιοχής.
• Μέριμνα για την απόλυτη τήρηση της καθαριότητας και της συντήρησης των σφαγείων (παράθυρα, τοίχοι, μηχανήματα, κλπ).
• Μέριμνα, παρακολούθηση κι εφαρμογή για την τακτή τήρηση των προγραμμάτων μυοκτονίας και απεντόμωσης.
• Μέριμνα για την τακτή συντήρηση όλων των εργαλείων σφαγής, για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους.
• Μέριμνα για την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο σφαγείο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.
• Εφαρμογή ορθολογιστικού συστήματος ιχνηλασιμότητας σε όλα τα σφάγια.
• Ρητή υποχρέωση τήρησης από τον ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται για την άρτια κι απαιτούμενη λειτουργία του HACCP. Για τη λειτουργία του HACCP, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνεται και πιστά να εφαρμόζει καθετί που ορίζουν οι κανονισμοί του. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στις μικροβιολογικές αναλύσεις των σφαγίων και να γίνονται, όταν απαιτείται οι δέουσες διορθωτικές ενέργειες.
• Μέριμνα για την πιστή τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών που προβλέπουν τη Διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ).
• Μέριμνα για την ύπαρξη και χρήση προστατευτικού ιματισμού προσωπικού/επισκεπτών.
• Καθώς και κάθε άλλης διάταξης, όρου, απαίτησης που θα προκύπτει από νέους κανονισμούς, εγκυκλίους κλπ ή επιθεωρήσεις αρμοδίων οργάνων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης οφείλει ο ενοικιαστής να διατηρεί σε καλή κατάσταση, καλή και ορθή λειτουργία, ολόκληρο το μίσθιο, υποχρεούμενος να εκτελεί όλες τις αναγκαίες προληπτικές και προβλεπόμενες συντηρήσεις, τις οποίες με αποκλειστική του ευθύνη, οφείλει να ενημερωθεί αρμοδίως για όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό (τις εν λόγω εργασίες θα εκτελεί με δικές του δαπάνες) και να προβαίνει σε αναγκαίες επισκευές με σχετική ενημέρωση του Δήμου. Μετά από προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και αιτιολογημένα, μπορεί να προβεί σε τυχόν μεταρρυθμίσεις ή εκτελέσεις τυχόν νέων έργων, εργασιών κ.λ.π., που έχει τυχόν προτείνει (εφόσον τύχουν και της έγκρισης αρμόδιων ή συναρμόδιων υπηρεσιών), για τη βελτίωση της εκμετάλλευσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά τη λήξη της ή καθ' οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, όλες γενικά οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο σφαγειοτεχνικός εξοπλισμός, καθώς και νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που τυχόν έχουν γίνει περιέρχονται στην διάθεση του Δήμου και παραδίδονται σε αυτόν σε άριστη κατάσταση, όπως αρχικά ήταν, ενώ η σχετική άδεια λειτουργίας εφόσον βρίσκεται σε ισχύ θα παραμένει επ' ωφελεία του ακινήτου και θα μεταβιβάζεται κατά τη νόμιμη διαδικασία στον επόμενο μισθωτή.
Όλες οι δαπάνες προληπτικής, τακτικής συντήρησης και εν γένει λειτουργίας, θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται σε καμία μείωση του μισθώματος, ή να έχει αξιώσεις για αυτές από το Δήμο, κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Ρητά ορίζεται ότι, οι οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή τυχόν νέος εξοπλισμός, θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης από τον μισθωτή μετά τη λύση της μίσθωσης.
Κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης του μισθώματος δεν έχει ο εκμισθωτής ένεκα της ζημιάς του μισθίου ή των εγκαταστάσεων η οποία θα οφείλεται σε πλημμύρα, θεομηνία και οποιαδήποτε άλλη ανώτερη βία.
Για την πρόσληψη του προσωπικού που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του σφαγείου (εκδοροσφαγείς, βοηθητικό προσωπικό) ο μισθωτής κατά προτίμηση θα προσλαμβάνει τους απολυμένους της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα ΑΕ ΟΤΑ ( ∆ΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ) της αντίστοιχης ειδικότητας, εφ΄όσον αυτοί πληρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα πρόσληψης τους.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις της εν λόγω κατηγορίας.
Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και η μη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (619 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA