Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Σύνταξη τεχνικών μελετών-έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου
Σύνταξη τεχνικών μελετών-έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου PDF Εκτύπωση

 

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών -έκδοση Α.Ε.Π.Ο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου Δ.Γόρτυνας",

 

Προϋπολογισμού 15.686,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των Μελετών , να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

2. και σύμφωνα με την αριθ. 101/2018 προεκτίμηση αμοιβής της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας (συνολικού προϋπολογισμού 15.686,00 ) η οποία προβλέπει την σύνταξη

α) Μελέτες υδραυλικών έργων - με πτυχίο κατηγορίας 13

β) περιβαλλοντικές μελέτες - με πτυχίο κατηγορίας 27

γ) Γεωλογικές μελέτες - με πτυχίο κατηγορίας 20

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ,που έχουν τα νόμιμα προσόντα ,να υποβάλλουν προσφορά ,για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης .

Οι μελέτες θα ανατεθούν σε μελετητές κατόχους πτυχίου Α' ή Β' τάξης των παραπάνω κατηγοριών του Π.Δ. 541 /78.

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06/Μαρτίου/2019, στα Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα,

 

Πληροφορίες Γ.Χουστουλάκης τηλ.: 2892 340341

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (187 KB)

Προεκτίμηση Αμοιβής- Αρχείο pdf (2,8 ΜB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA